Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÝ OBCHOD HOLIBARVY.CZ  

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě: 
  1. prodeje zboží – zejména barev a s nimi souvisejících předmětů;  
  2. poskytování digitálního obsahu – zejména PDF soubory, e-booky a newslettery (vše dále společně jen jako „produkt“ nebo „produkty“), k nimž dochází přes webové rozhraní www.holibarvy.cz („webové rozhraní“ nebo jen „web“). Provozovatelem webového rozhraní je níže uvedený prodávající. 
 2. Prodávajícím, resp. poskytovatelem digitálního obsahu („prodávající“) je: 
  BP Action, s.r.o. 
  IČO 02882591 
  se sídlem Beranových 735, 199 00 Praha 9 - Letňany 
  zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 224720 
  tel: +420 775 383 779 
  e-mail: info@holibarvy.cz („elektronická adresa prodávajícího“). 
 3. Kupujícím se stanete, pokud prostřednictvím webového rozhraní uzavřete s prodávajícím kupní smlouvu, smlouvu o poskytování služeb a/nebo smlouvu o poskytování digitálního obsahu („kupující“). 
 4. Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti („spotřebitel“). Pokud v objednávkovém formuláři uvedete své IČO má se za to, že smlouvu neuzavíráte jako spotřebitel. 
 5. Nákup zboží probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím („kupní smlouva“). Obsahem kupní smlouvy je povinnost prodávajícího poslat kupujícímu zboží a povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu. Kupní smlouvu tvoří objednávka kupujícího, přijetí objednávky ze strany prodávajícího a tyto VOP. Je uzavírána v českém jazyce, prodávající ji archivuje v elektronické podobě a kupujícímu není přístupná (pro kupujícího budou informace k uzavřené kupní smlouvě obsaženy v potvrzení o uzavřené smlouvě, které mu prodávající společně s těmito VOP zašle). 
 6. Poskytování digitálního obsahu probíhá na základě smlouvy o poskytování digitálního obsahu uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím („smlouva o poskytování digitálního obsahu“). Obsahem smlouvy o poskytování digitálního obsahu je povinnost prodávajícího zpřístupnit kupujícímu digitální obsah pro jeho vlastní potřebu a povinnost kupujícího zaplatit cenu digitálního obsahu nebo poskytnout prodávajícímu své osobní údaje. Smlouvu o poskytování digitálního obsahu tvoří objednávka kupujícího, přijetí objednávky ze strany prodávajícího a tyto VOP. Je uzavírána v českém jazyce, prodávající ji archivuje v elektronické podobě a kupujícímu není přístupná (pro kupujícího budou informace k uzavřené smlouvě o poskytování digitálního obsahu obsaženy v potvrzení o uzavřené smlouvě, které mu prodávající společně s těmito VOP zašle). 
 7. Proces uzavírání smlouvy je podrobně popsán v čl. 3 těchto VOP. Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o poskytování digitálního obsahu.  
 8. Pokud je ve VOP používán pouze pojem „smlouva“, rozumí se tím jak kupní smlouva, tak smlouva o poskytování digitálního obsahu.   
 9. Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP. 
 10. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u prodávajícího nakoupíte vybrané produkty. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte prodávajícího ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „OBJEDNÁVÁM S POVINNOSTÍ PLATBY“). 
 11. Tím, že kliknete na tlačítkoOBJEDNÁVÁM S POVINNOSTÍ PLATBY“ (u produktů zdarma na tlačítko „CHCI NÁZEV PRODUKTU ZDARMA“) a předtím zaškrtnete políčko souhlasu s všeobecnými obchodními podmínkami potvrzujete, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem nákupu a spolupráce, jaký je zde popsán. 
 12. K uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím může dojít také prostřednictvím webového rozhraní třetí strany. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím zůstává v takovém případě nedotčen. Ustanovení o webovém rozhraní prodávajícího uvedená v těchto VOP platí obdobně i pro webové rozhraní třetí strany. Prodávající zásadně neodpovídá za nefunkčnost webového rozhraní třetí strany či za škody způsobené kupujícímu zaviněním třetí strany. 

INFORMACE NA WEBU 

 1. U každého produktu je na webu uveden jeho popis, co zahrnuje, jaká je jeho cena, kdy a na jak dlouho bude zpřístupněn apod. Tyto popisy produktů jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto produktů, ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku („občanský zákoník“) se nepoužije. 

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY 

 1. Objednávkou je řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje návrh kupujícího na uzavření smlouvy. U produktů zdarma je objednávka řádně vyplněný webový formulář (jméno, příjmení, e-mail), který představuje návrh kupujícího na uzavření smlouvy („objednávka“). 
 2. Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém prodávajícího či třetí strany, a to vyplněním zde umístěného elektronického objednávkového formuláře nebo webového formuláře (objednávky). Objednávka obsahuje základní informace k produktu (název, kdy a na jak dlouho bude kupujícímu zpřístupněn, co je jeho součástí apod.) a jeho celkovou cenu. U zboží (nejpozději v košíku) je uveden způsob doručení a náklady spojené s dodáním a balením produktu. 
 3. Před odesláním objednávky může kupující zkontrolovat a změnit vyplněné údaje. Prodávající spoléhá na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce. Stisknutím tlačítka „OBJEDNÁVÁM S POVINNOSTÍ PLATBY“ (u produktů zdarma stisknutím tlačítka „CHCI NÁZEV PRODUKTU ZDARMA“) je objednávka odeslána a kupující je objednávkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy vázán. 
 4. Přijetí objednávky prodávající potvrdí zasláním e-mailu na elektronickou adresu kupujícího, která je v ní uvedena. Přílohou tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí objednávky a tyto VOP ve formátu PDF nebo obdobném. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu je smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření. 
 5. Do okamžiku, než je kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí objednávky, je možné telefonicky nebo e-mailem (na elektronickou adresu prodávajícího) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce je smlouva týkající se produktu uzavřena. Jakékoli změny uzavřené smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody s prodávajícím. 
 6. V případě, že prodávající nemůže splnit některý z požadavků kupujícího uvedených v objednávce, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku, která je považována za nový návrh kupní smlouvy, jež je v takovém případě uzavřena písemným potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky. 
 7. V pochybnostech může prodávající kontaktovat kupujícího (písemně či telefonicky) za účelem ověření pravosti objednávky a požádat ho o dodatečné potvrzení objednávky. Nepodaří-li se objednávku takto dodatečně potvrdit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla odeslána a prodávající se takovou objednávkou nebude nadále zabývat. 
 8. Objednávat produkty přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Výjimečně však může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby a/nebo v důsledku okolností, za které prodávající neodpovídá, jako jsou výpadky připojení k internetové síti. 

CENA PRODUKTŮ 

 1. Na webu jsou uvedeny aktuální ceny produktů. Prodávající je oprávněn měnit ceny produktů s tím, že pro kupujícího platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku odeslání objednávky. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 
 2. U zboží jsou na webu uvedeny i náklady související s jeho balením a dodáním. Cena zboží je v souhrnu objednávky před odesláním objednávkového formuláře uvedena jako konečná včetně nákladů na balení a dodání zboží.  
 3. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny produktu, není prodávající povinen poskytnout kupujícímu produkt za tuto zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení objednávky podle těchto VOP. Prodávající je oprávněn od takové smlouvy odstoupit. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho elektronickou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím doručeným na elektronickou adresu prodávajícího. 
 4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 

ZPŮSOB PLATBY A SPLATNOST CENY 

 1. Cenu produktu je možné uhradit způsoby uvedenými na webovém rozhraní. Cena produktu se hradí v korunách českých. 
 2. V případě bezhotovostní platby je cena produktu splatná bezprostředně po uzavření smlouvy, závazek kupujícího uhradit cenu produktu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Pokud kupující neuhradí cenu řádně a včas, smlouva zaniká, pokud prodávající nesdělí kupujícímu jinak.  
 3. V případě úhrady ceny produktu bankovním převodem obdrží kupující pokyny k platbě v podobě zálohové faktury v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě se kupujícímu doporučuje uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán. 
 4. Cena je považována za zaplacenou v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet prodávajícího. Po přijetí platby vystaví prodávající doklad o přijaté platbě (fakturu), která zároveň slouží i jako dodací list, a zašle ji kupujícímu na e-mail uvedený v objednávce. 
 5. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PLATBĚ ONLINE

Poskytovatelem platební brány je společnost Comgate, a.s. 

Kontaktní údaje na společnost:Comgate, a.s.Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec KrálovéE-mail: platby-podpora@comgate.czTel: +420 228 224 267

DODACÍ PODMÍNKY PRODUKTŮ 

Dodání zboží 

 1. Zboží bude kupujícímu odesláno až po zaplacení celkové ceny, a to nejpozději do 30 dnů po zaplacení, pokud není na webu uvedeno jinak.  
 2. Na webu naleznete i způsob dodání u jednotlivého produktu. Doprava bude účtována podle aktuálního ceníku a zboží je doručováno pouze v rámci České republiky. V případě některých druhů zboží může dojít s ohledem na jejich křehkost k navýšení výdajů za dopravu a balné. 
 3. Konečná cena se skládá z ceny produktu, dopravy a balného. 

Poskytnutí digitálního obsahu 

 1. Digitální obsah (produkt prodávajícího, který je digitálním obsahem) bude kupujícímu zpřístupněn bez zbytečného odkladu poté, co si jej kupující na webu zadáním svého jména, příjmení a e-mailové adresy objedná. 
 2. Digitální obsah bude kupujícímu ve formátu DOCX, PDF nebo obdobném zpřístupněn zasláním na jeho elektronickou adresu uvedenou v objednávce jako příloha e-mailu nebo jako odkaz, na kterém je možné tento digitální obsah stáhnout nebo otevřít. 
 3. Pokud je na webu u konkrétního digitálního obsahu uveden jiný způsob jeho zpřístupnění, bude digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem. 
 4. Na webu může být u digitálního obsahu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn. V taktovém případě bude digitální obsah zpřístupněn kupujícímu jednorázově v takto předem oznámený den. 
 5. Je-li digitální obsah poskytován za úplatu, bude kupujícímu zpřístupněn až po úplném zaplacení ceny digitálního obsahu. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím článku (zpřístupnění digitálního obsahu v konkrétní den), závisí čas zpřístupnění digitální obsahu na zvoleném způsobu platby. V případě, že kupující hradí cenu bankovním převodem, bude mu digitální obsah zpřístupněn do 3 pracovních dnů od připsání ceny na bankovní účet prodávajícího. V případě plateb on-line platební kartou nebo rychlým on-line převodem bude kupujícímu digitální obsah zpřístupněn obratem pro provedení platby.  
 6. Na webu může být u digitálního obsahu uvedeno, že bude zpřístupňován postupně, po částech. V takovém případě bude první část (modul) digitálního obsahu zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly) postupně dle předem oznámeného harmonogramu. 
 7. Je-li digitální obsah poskytován zdarma, bude kupujícímu zpřístupněn obratem po uzavření smlouvy. 
 8. Na webu může být u digitálního obsahu uvedeno, jakou dobu k němu bude mít kupující přístup. V takovém případě je digitální obsah kupujícímu přístupný po takto předem oznámenou dobu, nejdéle však po dobu 2 let. Umožňuje-li to povaha digitálního obsahu, může jej kupující po stažení užívat po neomezenou dobu. 
 9. Digitální obsah je poskytován kupujícímu v nejnovější verzi dostupné v době uzavření smlouvy. Prodávající nad rámec svých zákonných povinností neposkytuje žádné aktualizace digitálního obsahu.  
 10. Prodávající bude poskytovat pouze aktualizace, které jsou nezbytné k tomu, aby byl digitální obsah bez vad po celou dobu trvání smlouvy nebo (u digitálního obsahu zpřístupněného jednorázově na časově neomezenou dobu) aby byl bez vad po dobu, po kterou to může kupující rozumně očekávat. V takovém případě prodávající upozorní kupujícího, že je dostupná aktualizace, jakým způsobem ji může kupující provést a že v případě jejího neprovedení nemá kupující práva z vady, která vznikne pouze v důsledku neprovedené aktualizace. 
 11. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu DOCX, PDF a přehrávání audio a video souborů, a připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy („digitální prostředí“). Za propojení digitálního obsahu s digitálním prostředím nese odpovědnost kupující. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové rozhraní může být aktualizováno bez předchozího upozornění. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 1. Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy mj. přes internet), má kupující, který je spotřebitelem, dle § 1829 občanského zákoníku právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Je-li předmětem závazku koupě zboží, končí lhůta uplynutím 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží.  
 2. Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je produkt zdarma, tím, že se odhlásí z e-mailové databáze prodávajícího (kliknutím na příslušný odkaz na konci každého e-mailu zaslaného prodávajícím). 

Odstoupení od kupní smlouvy 

 1. Při odstoupení od kupní smlouvy (dodání zboží) má kupující povinnost zboží vrátit prodávajícímu do 14 dnů. Poté teprve kupující obdrží zpět peníze, tedy do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží. 
 2. Náklady související s odstoupením a vrácením zboží nese spotřebitel. Pokud bude zboží poškozeno, je prodávající oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku na náhradu škody vzniklé na zboží proti pohledávce kupujícího na vrácení ceny. Kupující je povinen zboží vrátit v původním stavu. 

Odstoupení od smlouvy o poskytování digitálního obsahu 

 1. Od smlouvy o poskytování digitálního obsahu není možné odstoupit poté, co bylo započato s plněním, tzn. poté, co byl digitální obsah zpřístupněn. 
 2. V případě, že nebude digitální obsah zpřístupněn kupujícímu během 14 dnů od uzavření smlouvy (na webu nebylo uvedeno jiné datum zpřístupnění) a je-li kupující spotřebitelem, má právo během této 14denní lhůty od smlouvy i bez udání důvodu odstoupit.  
 3. Vzhledem k tomu, že odstoupení od smlouvy bez udání důvodu je možné jen tehdy, nebyl-li kupujícímu digitální obsah zpřístupněn, nevzniknou kupujícímu žádné náklady spojené s jeho vrácením. Jakékoli náklady, které by kupujícímu v souvislosti s odstoupením od smlouvy případně vznikly (např. náklady spojené se zasláním oznámení o odstoupení), nese v souladu se zákonem kupující. 
 4. Je-li prodávající v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, může kupující odstoupit od smlouvy, nesplní-li prodávající svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej kupující vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly. Všechny přístupy k digitálnímu obsahu jsou kupujícímu poskytovány automaticky, pokud nedostane po zaplacení přístup, je třeba upozornit prodávajícího na jeho elektronické adrese. 

Společná ustanovení 

 1. Kupující může od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem. 
 2. Odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat písemně na kontaktní adresu či elektronickou adresu prodávajícího uvedenou v těchto VOP. 
 3. Lhůta pro odstoupení je zachována, pokud je oznámení o odstoupení kupujícím odesláno nejpozději 14. den po dni, kdy byla uzavřena smlouva nebo převzato zboží. Pro odstoupení může spotřebitel využít formulář uvedený pod těmito VOP. Odstoupit od smlouvy může zasláním vyplněného formuláře nebo jiného textu obdobného znění. 
 4. Je-li předmětem smlouvy produkt za úplatu, prodávající po obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy potvrdí kupujícímu jeho přijetí. Prodávající vrátí kupujícímu cenu produktu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla cena zaplacena. Jiným způsobem může být cena kupujícímu vrácena jen tehdy, pokud s tím bude kupující souhlasit a pokud mu tím nevzniknou další náklady.  
 5. Podle § 1837 občanského zákoníku nemůže kupující (ani kupující, který je spotřebitelem) odstoupit například od následujících smluv: 
  1. o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám; 
  2. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím; 
  3. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil; 
  4. o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 občanského zákoníku. 
 6. Kupujícímu, jež při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, práva uvedená v tomto článku VOP jakožto práva spotřebitele nepřísluší. 

Odstoupení prodávajícího 

 1. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností kupujícího, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.  
 2. V případě odstoupení od smlouvy o poskytování digitálního obsahu je prodávající oprávněn kupujícímu okamžitě digitální obsah znepřístupnit a požadovat náhradu škody, pokud mu v důsledku porušení povinností kupujícího vznikla. 
 3. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny produktu dle čl. 5 těchto VOP delším než 5 pracovních dnů je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy nevzniká prodávajícímu povinnost vrátit kupujícímu splátky uhrazené před odstoupením od smlouvy. 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními §§ 1914 – 1925, §§ 2161 – 2174b a §§ 2389 a násl. občanského zákoníku. 
 2. Práva ze záruky za jakost se řídí zejména ustanoveními §§ 2113 - 2117 a §§ 2161 - 2164 občanského zákoníku. 
 3. Práva z vadného plnění (reklamaci) je třeba uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vad prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto VOP (elektronická adresa prodávajícího nebo adresa sídla).  
 4. Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření smlouvy s prodávajícím (fakturou či jiným dokladem o koupi), popsat reklamovanou vadu a případně může navrhnout řešení.  
 5. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace; a později také potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení oznámení o uplatnění práva z odpovědnosti za vady prodávajícímu.  
 6. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v 30denní lhůtě od jejího přijetí. Prodávající se zavazuje, že v případě, bude-li ze zákonem stanovených důvodů trvat reklamační proces déle než 30 dnů, podá kupujícímu do 30. dne od přijetí reklamace informaci o průběhu reklamace. 
 7. Prodávající odpovídá za to, že produkt při převzetí nemá vady. Je-li kupující spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 12 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Není-li kupující v postavení spotřebitele, odpovídá prodávající za vady, které se u produktu vyskytnou při převzetí a kupující je vytkne bezodkladně. 
 8. Peněžité částky, které má prodávající z důvodu vadného plnění vydat kupujícímu, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy kupující uplatnil u prodávajícího příslušné právo z vadného plnění. 
 9. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením produktu či nedodržením návodu. Práva z vadného plnění kupujícímu dále nenáleží v případě, pokud by kupující před převzetím produktu věděl, že produkt má vadu, anebo by vadu sám způsobil. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním produktu,  

Vady digitálního obsahu 

 1. Pokud nebyl produkt nebo přístupové údaje dodány v dodací lhůtě, je třeba nejprve zkontrolovat složky „hromadná pošta“ nebo „spam“.  
 2. Po zpřístupnění digitálního obsahu je třeba zkontrolovat jeho funkčnost a dostupnost. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez předchozího upozornění. Vady digitálního obsahu je nutné vytknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámením odeslaným na elektronickou adresu prodávajícího. 
 3. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží v případě neprovedených nezbytných aktualizací (viz čl. 6.14 těchto VOP). Prodávající rovněž neodpovídá za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě nevyhovujícího digitálního prostředí kupujícího (viz čl. 6.20těchto VOP). 
 4. Za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, má kupující zákonnou povinnost poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro kupujícího co nejméně rušivé. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti má kupující práva z vadného plnění jen tehdy, prokáže-li, že digitální obsah není ve shodě se smlouvou. 

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 1. Vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@holibarvy.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. 
 2. Pokud je kupující spotřebitelem, je k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 00020869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Dále je spotřebitel oprávněn použít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. 
 3. Kontaktním místem pro spotřebitele podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz. 
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji produktů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 
 5. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy a/nebo smlouvy o digitálním obsahu, pro účely jednání o kupní smlouvě a/nebo smlouvě o digitálním obsahu, a pro účely plnění veřejnoprávních povinností plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného na webu. 

DORUČOVÁNÍ 

 1. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení prodávajícího adresovaná kupujícímu učiněna ve formě elektronické zprávy odeslané na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou a/nebo smlouvou o poskytování digitálním obsahu obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
 2. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností prodávajícího a kupujícího, které ze smlouvy vyplývají. 
 3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 
 4. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. 
 5. Přílohou č. 1 těchto VOP je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem. 
 6. Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit. Pro kupujícího však platí text VOP účinný k datu jeho objednávky. 
 7. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 3.11.2023

20231011 HOLI BARVY - OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY